Søndag
28 Mai 2023
60-1209
The Sardisean Church Age

Kjære dere som er Verdige og Rettferdige,

Ørner, er dere klare til å samles på søndag for å høre Jesu kjærlige Røst tale til dere og si:

“Dere er verdige.” “Dere er Mine.” “Dere er rettferdige.” “Dere skal vandre med Meg i hvitt.” “Deres navn er skrevet i Himmelen.”

Dette er ikke mine ord, men det er vår Far i Himmelens egne Ord, som taler til DEG, Hans utvalgte Brud. Den Hellige Ånd har nok en gang kommet og bodd i menneskelig kjød, så Han kunne tale disse herlige Ordene munn til øre med Sin utvalgte Frue.

Det er herlig å høre dem fra meg, eller noen som sier "Jesus sa", men å høre HAM tale gjennom Sin utvalgte Røst; den Han brukte til å fortelle deg, personlig ... det er rett og slett ikke noe større.

Det er mange røster Gud bruker til å bringe Sitt Ord til verden. Han har utvalgt og satt dem til å være en velsignelse for verden og Hans Brud.

Da Jesus var her på jorden i menneskelig kjød, hadde også Han utvalgte menn, Sine apostler, som fulgte Ham og talte for Ham det de overbalansert så og hørte. Disse menn var de Han sendte ut for å spre evangeliet, de gode nyhetene om at Messias hadde kommet. Han var der, på jorden, med dem. Han sendte dem to og to for å forkynne denne Store Nyheten og bringe alle mennesker til Seg.

Da Han hadde samlet dem en kveld, spurte Han dem: "Hvem sier de at Jeg er?" De svarte: "Noen sier du er Elia. Noen sier du er Johannes døperen." Men Han sa: "Men hvem SIER DERE at Jeg er?" Da talte Peter disse fantastiske ordene: "Du er Kristus, den levende Guds Sønn." Jesus svarte ham og sa: "Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, Peter, men Min Far i himmelen har åpenbart dette for deg, og på denne Klippen (Åpenbaring) vil Jeg bygge Min menighet."

Verden har snublet over alt i dette store mysteriet. Noen menn tror han mente Peter. Noen tror det var en klippe som lå der. Noen tror det var Jesus. Men ved Åpenbaring, gitt til oss ved Den Hellige Ånd, vet vi at det var ÅPENBARINGEN OM HVEM HAN VAR.

Etter Jesu død, begravelse og oppstandelse, på Pinsedagen, ble de sendt for å fortelle verden denne store nyheten. Peter ble nok en gang valgt til å være talsmannen og gå foran folket og kunngjøre hvordan man tar imot Hans Hellige Ånd. Han sa: Dere må omvende dere og bli døpt i Herren Jesu Kristi Navn.

Hvilken posisjon Den Hellige Ånd hadde plassert Peter i. Vi kan bare forestille oss hvordan folk så opp til ham. Han vandret med Jesus mens Han var her i kjød på jorden. Han var Hans venn. Han var ved Hans side hver dag. Den Han hadde valgt å gi Åpenbaringen til. Men Gud hadde valgt EN ANNEN til å være Hans profet: Paulus.

Da Peter kom til Antiokia for å være sammen med Paulus, spiste og drakk han med hedningene. Men da en gruppe menn kom dit fra Jakob, trakk han seg tilbake og ble redd. Paulus irettesatte ham åpenlyst foran de andre og sa at han ikke vandret rettskaffent i henhold til sannheten, og at han var til å klandre. Broder Branham sa at Peter hadde mistet balansen på grunn av jødedommens tilhengere."

Hva forteller dette oss i dag? Det spiller ingen rolle hvem det er. Hvor mye de har Den Hellige Ånd. Hvilken autoritet eller kall de har. DU MÅ HOLDE DEG TIL GUDS UTVALGTE PROFET SOM DITT ABSOLUTT. FOR HAN, OG HAN ALENE, ER DEN GUDDOMMELIGE FORTOLKEREN AV GUDS ORD.

Dette er ikke imot Peter eller noen av Guds utvalgte disipler, da eller nå. De er utvalgt til å spre evangeliet, men Gud hadde utvalgt EN MANN over Sin Menighet. Han alene var Guds utvalgte profet med Så Sier Herren, ikke de. De har sin plass, men Han har EN PROFET som skal sette Hans Menighet i orden, med det avgjørende Ordet til Hans Brud.

Dette viser oss bare hvor nøye vi må være med å høre Guds stadfestede Røst for vår tid. DEN Han valgte til å være den guddommelige fortolkeren av Hans Ord. Det er ingenting som er STØRRE enn å høre Hans Røst tale gjennom Hans engel. Røsten Han valgte, ikke vi.

Vi ser at Gud gjennom alle tidsaldre har en utvalgt gruppe mennesker som vil HOLDE SEG TIL HANS ORD og Hans utvalgte budbærer. Den Røsten kunngjør til oss daglig hvem vi er, EN AV DEM.

Han pleide å sende reformatorer til Sin menighet, men I DAG har Han sendt Sin gjenoppretter: "Jeg vil gjenopprette, sier Herren, og Jeg vil vende barnas hjerter, for Jeg har mange ting å fortelle dere i Min Røsts dager.”

Du er invitert til å komme og lytte til den Røsten sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når Han taler til oss og viser oss den Sanne og falske menighet i: Sardes menighetstid 60-1209.

Bro. Joseph Branham