Arkiverte brev
lørdag 15. mai 2021

Kjære Små,

Vi har tatt vår beslutning. Budskapet har blitt bevist. Menneskesønnen har kommet igjen i menneskekjøtt for å åpenbare Sitt Ord. Det tradisjonelle forhenget har revnet i to. Her er Han, Ildstøtten, står synlig for alle, manifesterer Ordet for denne tid. Vi ser Det, og vi tror Det ... HVERT ORD!!

Vi har lyttet til hver og ett av disse lydbåndene etter hvert som de har kommet ned. Det har blitt klarere og klarere for oss når vi hører på hver og Ett. Vi har gransket Skriftene. Guds Ord har blitt manifestert og stadfestet for oss. William Marrion Branham talte Det, så fikk Gud det til å skje.

Hva er Det? Guddom skjult i menneskekjøtt. Tenk på Det! Den samme Ildstøtten som kom ned over disse mennene som skrev Bibelen, er den samme Ildstøtten med oss i dag, som tolker Bibelen. Hans Ord, disse Lydbåndene, får oss til å bli mer lik Ham hver dag. Vi lever i Hans Nærvær og blir formet etter Hans velsignede bilde mens vi vandrer med Ham og Han taler til oss.

Dere er ikke bak det dekket lenger, dere Små, Gud har blitt stilt åpenlyst til skue for dere.

Vi er ikke bak det dekket, vi ser det i sin helhet. Det er Skuebrødet som vi nyter mens vi forenes sammen verden rundt for å høre Menneskesønnen tale til oss og åpenbare Sitt Ord. Det er den troendes Mat som BARE er for den sanne troende.

Andre vil kanskje ha en annen slags mat, men for oss har det blitt åpenbart at Gud sendte Sitt Ord til Én Mann, ikke en gruppe, Én mann.

Det har alltid vært, en profet kom med Herrens Ord, hver tidsalder, hver gang, ned gjennom Skriften. Ordet kommer til ÉN. I hver tidsalder, det samme, til og med i menighetstidene, fra den aller første til den siste. Andre har sin plass, det stemmer, merk deg, men hold deg borte fra den Ildstøtten.

Vi vil ha Guds Røst som har blitt spilt inn og lagt på lydbånd, Ordet som trenger INGEN TOLKNING, INGEN FORKLARING, BARE RENT ORD, skjult manna. 

Akkurat slik grekerne ønsket seg en Gud. Og der sto Han rett foran dem, men de kunne ikke se Ham på grunn av dekket. Det er det samme i dag, de kan ikke se Ham på grunn av dekket over ansiktet deres.

Brudgommen har kommet i menneskekjøtt og forener oss sammen. Ordet og Hans Menighet, og vi blir nå ETT. Det er manifestasjonen av åpenbaringen av Menneskesønnen, Jesus Kristus i menneskekjøtt igjen. Han forener oss og tar oss til Bryllupsmåltidet Han har beredt for Sin Brud.

Hør dere Små, DERE ER ORDET som har blitt skrevet og blitt manifestert. Far har gitt dere Åpenbaringen om Seg Selv for denne tid, og nå har Han gitt dere Åpenbaringen om DERE SELV, Hans Fullkomne Ord-Brud. Tal Ordet, dere er ustanselige.

Dette Budskapet er Hans Egen fullkomne tjeneste, ikke et menneske, ikke en denominasjon slik som ned gjennom tidene, men Han Selv, som manifesterer Seg Selv: Lukas 17,30, Malakias 4, Åpenbaringen 10,7, Hebreerne 13,8. 

Hvis dere ser etter noe annet, eller en annen, som skal åpenbare mer for dere enn det som er på lydbåndene, har dere gått glipp av Det, mine venner. Kom tilbake til det Opprinnelige Ordet. Det fullkomne Ordet. Det er ikke meg, det er ikke din pastor, Det er DETTE ORDET, DETTE BUDSKAPET, DISSE LYDBÅNDENE, for de er den ENESTE beviste og stadfestede Guds Røst.

Kom og lytt til den Røsten avdekke Seg Selv førstkommende søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi forener oss sammen for å høre Gud tale Sitt Budskap til Sin Brud: Avdekkingen av Gud 64-0614M

Bro. Joseph Branham


Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet: 

Matteus 24,24
Lukas 17, 28-29
Johannes 14,14
1. Korinterbrev 12,13
2. Korinterbrev 3,6 – 2. Korinterbrev 4,3
Filipperne 2,1-8
1. Timoteus 3:16
Hebreerne 13,8
Åpenbaringen 10,7 og 19,13
2. Mosebok kapittel 19 og 20
Joel 2,28
Malakias 4,5


lørdag 8. mai 2021

Kjære Ord,

Bruden gjør seg klar til å få nok en vekkelse i sjelen vår. Den Hellige Ånd vil igjen forene oss for å høre Ordet BEVISE for oss: hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vei.

Han beviser alle Sine Ord, alle Sine Ord. Bare tenk på det, alle Sine Ord! Og du var Hans Ord. Han var Ordet, og du var en del av Hans Ord. Og det er grunnen til at du blir sendt hit, for å bekrefte din plass i livet.

Vi ER Hans Ord. Vi ER Hans attributt. Han tenkte på oss og kjente oss før verdens grunnleggelse. Vi var i Hans Sinn. Vi har representasjon i Himmelen fra forutbestemmelse før verdens grunnleggelse. Han har gitt oss Åpenbaringen om Seg Selv, i går, i dag og for evig.

Hør nøye, for vi har kommet til slutten. Gud har tvunget frem en avgjørelse. Tiden for handling er her, du må ta en beslutning. Menneskesønnen har kommet og oppfylt alle Skriftstedene som taler om Ham. Han har bevist Det ved Ordet. Hvor står du?

Spørsmålet du må stille deg selv i dag er: Hvem var denne syvende engelbudbæreren Gud forutsa at Han ville sende? Hadde han, eller hadde han ikke De Ufeilbarlige Ordene, slik han sa at han hadde? Oppfylte han alle Skriftstedene som talte om ham? Hadde Budskapet han talte feil?

Står det skrevet i Ordet at vi trenger mer enn det som ble sagt av Guds syvende engelbudbærer? Sa Han at Han ville sende noen for å tolke det Hans budbærer sa? Sier Ordet at Han vil sende en gruppe menn til å lede og forene Hans Brud? Sier Han at du ikke trenger å tro på hvert Ord?

Hvis du hevder at du tror: Dette er budskapet til tiden. William Marrion Branham var den syvende engelen som Gud sendte for å åpenbare alle mysteriene. Det er Menneskesønnen som åpenbarer Seg Selv. La oss da se hva denne engelbudbæreren sa om HVEM han var.

Nå, husk, det var ikke Jesus som snakket med Abraham der, som kunne skjelne tankene i Sarahs sinn bak Seg. Det var ikke Jesus, Han hadde ennå ikke blitt født. Men det var en Mann i menneskekjøtt, som Abraham kalte "Elohim, den store Allmektige." Viser ... Og Jesus sa: “Som det var i Sodomas dager,” følg nøye med nå, “i Sodomas dager, slik vil det være når Menneskesønnen kommer, når Menneskesønnen blir åpenbart. ” Ikke mer som en menighet, ser du, ikke mer. Bruden blir kalt, ser du. "På den dagen vil Menneskesønnen bli åpenbart." Hva? For å forene Menigheten med Hodet, forene, Brudens bryllup. Brudgommens kall vil komme rett gjennom dette, når Menneskesønnen vil komme ned og komme i menneskelig kjøtt for å forene de to sammen.

Når HVEM vil komme og forene Bruden? En gruppe menn? Forkynnertjenesten? Menneskesønnen vil komme ned og komme i menneskelig kjøtt for å forene de to sammen. Og hva vil denne Menneskesønnen, en person i menneskelig kjøtt, gjøre? Forene Menigheten med Hodet, forene, Brudens bryllup

Vi vet at Menneskesønnen er Ordet for i dag. Men HVEM var det mennesket i menneskekjøtt som Menneskesønnen åpenbarte Seg gjennom? Det måtte være en profet. For Ordet kommer KUN til en profet, og profeten er den ENESTE guddommelige tolk av Ordet.

Menigheten må være Ordet, Han er Ordet, og de to forenes sammen, og for å gjøre det, trengs det en manifestasjon av åpenbaringen av Menneskesønnen. Ikke en forkynner.

Hva skal til for å forene Bruden med Ordet? Ikke en forkynner, det vil kreve:

  • Manifestasjon: Webster: En inkarnasjon av noe eller noen.
  • • ÅPENBARINGEN: Webster: En endelig avsløring av informasjon som tidligere har blitt holdt hemmelig.

... av Menneskesønnen. HVEM åpenbarte Menneskesønnen Seg gjennom? William Marrion Branham.

Kan du se hvorfor fienden vil at du skal tvile på at hvert Ord som blir talt er Så Sier Herren? Er dette sitatet IKKE Så Sier Herren og bare Broder Branhams tanker eller hans mening, eller er det Guds Ord?

Skal du tro det noen mennesker forklarer at det betyr, eller skal du tro hva Guds stadfestede syvende engelbudbærer sier? Du må stille deg selv det spørsmålet.

Jeg — jeg vet ikke, jeg … Ser du hva jeg mener? Se, det er Menneskesønnen, Jesus Kristus, vil komme ned i menneskelig kjøtt blant oss, og vil gjøre Sitt Ord så virkelig at det vil forene Menigheten og Ham som én, Bruden, og så vil Hun reise Hjem til Bryllupsmåltidet.

Jesus Kristus, Menneskesønnen, Som åpenbarer Seg Selv gjennom Sin budbærer, vil forene Sin Menighet og Seg Selv som ÉN, og vi drar Hjem til Bryllupsmåltidet. Der er Det i klartekst.

Det er ikke jeg som sier det, det er ikke min mening eller tanke, hør det selv. Det er Gud som taler til Sin Brud gjennom Sin syvende engel, slik Han lovet i Sitt Ord at Han ville gjøre. Ikke et menneske, GUD. 

Fienden sier til deg: "De tilber et menneske." Jeg trosser deg, satan, vi tilber ikke mannen som taler, men HERREN JESUS KRISTUS, Som taler gjennom den HAN VALGTE å tale gjennom.

Amen. Hun er allerede forent, ser du, vi drar til Bryllupsmåltidet, ikke til bryllupet. "... fyll ditt kjøtt ... selv, alt kjødet til mektige menn, fordi Lammets bryllup er kommet." Men Bortrykkelsen er å dra til Bryllupsmåltidet. Når, Ordet her forenes med personen, og de to blir ett. Og hva gjør det da? Det manifesterer Menneskesønnen igjen, ikke menighetens teologer. Menneskesønnen! Ordet og Menigheten blir ett. Hva enn Menneskesønnen gjorde, var Han Ordet, Menigheten gjør det samme.

Der er det igjen, Gud forteller oss hva HAN gjør akkurat nå, FORENER OSS VED SITT ORD TALT GJENNOM MENNESKESØNNEN. Ordet og Menigheten (OSS) blir ett.

Du må tro hvert Ord. Ikke hør på mennesker eller menneskers resonnement.

Og dere som sitter her nå, hvis dere vil at jeg skal nevne navnene deres, har det vært, satan har lenge prøvd å få dere til å tvile på meg. Ikke gjør det. Søster, hvis du gjør det, vel, du ... eller, ikke meg, men bare tviler. Bare tro dette Ordet. Du trenger ikke å tro meg, men tro på Dette. Skjønner? Hvis jeg taler dette Ordet, er Det ikke mitt, Det er Hans. Mine ord er annerledes, men Dette er Hans.

Det er ikke William Marrion Branhams ord, det er Guds Ord, og satan vil at du bare skal tvile på ett Ord.

Og når det er noe det stilles spørsmål ved, bør det bevises slik at du finner ut hva som er riktig. Og når du så finner det som er riktig, sa Det: "Hold fast." Med andre ord: “Grip det, ikke gi slipp på det. Hold det fast! ” Med andre ord: "Hold hardt i det, så det ikke glipper." Hold fast ved det som er godt, etter at det er bevist at det er "riktig". Og alt som er bevist "ikke riktig", da la det fare så fort du kan, kom deg bort fra det.

Kom og bli med oss søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), for å høre Far tale gjennom Sin utvalgte budbærer for å forene oss for Bortrykkelsen mens Han forteller oss at Han Beviser Sitt Ord 64-0816.

Bro. Joseph Branham

Skriftsteder å lese før møtet:

Markus 5,21-43
1. Kongebok 10,1-3
1. Tessaloniker 5,21
Hebreerne 4,12


lørdag 1. mai 2021

Kjære jordiske Brud,

La oss samles søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid og høre alt om Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden - 64-0802.

Bro. Joseph Branham

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

lørdag 24. april 2021

Kjære trofaste Brud,

Som våre hjerter ble velsignet og vår tro løftet til nye høyder, da vi satt sammen på Himmelske steder for å høre vår Far tale gjennom Sin mektige budbærer og fortelle oss:

Og jeg forventer, og tror, at jeg vil alltid leve med dere. Jeg tror at dette er det korteste tidsrommet vi har, mens vi står sammen som dette. Vi vil være sammen i Evigheten. Skjønner? Jeg gjør det. Jeg-jeg-jeg tror det.

Vi tror det og hviler i det med hele hjertet.

Vi har Ildstøtten, en profet og skjult Manna til å lede oss til Løfteslandet. Vi blir opprettholdt av Levende Vann som ikke har sprellehaler, ingen filtreringsfiller, bare rent, artesisk Livets Vann. Det er BARE ETT STED du kan få dette Vannet: TRYKK PÅ PLAY.

La oss komme sammen søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, og høre: Sprukne sisterner 64-0726E og drikke og drikke og drikke fra den Brønnen, når Han fyller vårt beger til det renner over.

Bro. Joseph

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

lørdag 17. april 2021

Kjære uthogde Brud,

Gud hadde gjenkjent at det var et folk på jorden som Han forutbestemte til Liv. Han gjenkjente at tiden var inne for å sende Sitt Budskap gjennom Sin budbærer for å kalle ut Sin Brud. Han har gjort det. Nå har Hans Brud gjenkjent vår tid og Dens Budskap, og har gjenkjent hvem vi er, Ordets Originale Avling.

Vi er den Bruden som ble vist på forhånd til profeten. Den selvsamme Bruden som passerte i begynnelsen. Da han så oss, hoppet hjertet hans av glede ved å vite at det er en Brud som vil holde seg til Ordet. Da han så oss, var vi laget av den samme tingen og kledd i den samme tingen som Den som var i begynnelsen: Alfa og Omega. Vi er den fullkomne Ord-Bruden.

Gud har hogd ut Sin Brud, hogd Henne ut av resten av menighetene gjennom Sin profet, ved Ordet. Nå, etter to tusen år, og ifølge Hans lovede Ord, som Han ville gjøre i de siste tider, har Han besøkt leiren igjen. Han har besøkt leiren for å manifestere Sitt Ord for i dag, akkurat som Han gjorde på Moses’ tid. Slik det var da, slik er det nå. Det var ikke Moses som gjorde det. Moses var en mann. Det var Kristus.

Hva forårsaket det? Det gjorde prestene opprørt å se disse menneskene forlate menighetene og dra. Han sa: «Hvis noen av dere deltar på Hans møter, vil dere bli bannlyst. Vi vil sparke dere rett ut av denominasjonen.»

Merk dere. “Som Jannes og Jambres også sto Moses imot», vil han vise seg, noen av dem. Ikke, nå, han snakker ikke om metodister, baptister her. De er ute av bildet. Skjønner?

Men hva skjer med Bruden? Vi samler oss fra hele verden. Vi er satt sammen fra hele landet. Fra New York, fra Massachusetts, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, og landet rundt og verden rundt. Vi er Ørner som samler oss. «Det skal bli Lyst omkring ved kveldstid.»

Som en ung gutt undret jeg meg alltid: «Herre, hvordan vil Du bringe Menigheten sammen, slik Du gjorde med Din første Menighet?» «Jeg leser i Ditt Ord at Du alltid bragte dem sammen når Du ønsket å forene dem.» «Vil Du bringe alle til Jeffersonville?» «Hvordan vil Du gjøre det?» «Må vi alle være samlet på ett sted?» 

Nå har det blitt åpenbart for meg. Det er ikke å samle Bruden Hans sammen på ett fysisk sted. Det er ikke det Hellige Fjell, det Hellige sted. BRUDEN SAMLES RUNDT HANS ORD, for det er det ENESTE STEDET hvor Bruden kan forenes.

Gud har stanset verden for å få Sitt Ord til å gå i oppfyllelse. Satan prøver å stanse det. Prøver å gjøre narr av det. Han prøver å få folket til å frykte for at om de lytter til lydbåndene, så vil de bli bannlyst, gå fortapt. Men han kan ikke stanse det som skjer.

«Unna vei! Jeg har kongens budskap.» Amen. «Jeg er kongens budbærer», et stadfestet Ord. Jeg tenkte: «Satan, kom deg ut av veien! Jeg har Kongens Budskap. Jeg må gå.»

Det er Kongens Budskap. La oss innse Det, venner, for vi er kalt til å samles sammen for at Basunen skal lyde. «For Herrens Basun skal lyde, og da skal tid ikke være mer.»

Det er ingen større glede, ingen større salvelse, enn å sitte sammen på Himmelske steder med Bruden fra hele verden og lytte til Guds Røst tale gjennom Hans stadfestede budbærer og tale det Evige Livs Ord.

Husker dere visjonen min? Jeg sa: “Hvis Paulus sitt folk går inn, vil mitt også, for jeg gjorde nøyaktig det han gjorde.» Jeg holder meg helt til Det. Millioner av dem løftet hendene sine og sa: «Vi hviler i det!»

Ørnene vil nok en gang samles på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid) for å høre Kristus Selv tale til oss gjennom Sin stadfestede budbærer. Ordet vi hviler i. Kom og bli med oss når vi hører Ham advare verden om at de må: Gjenkjenn Din Tid og Dens Budskap 64-0726M 

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før hørelsen av Budskapet:

Hosea 6
Malaki 4,5-6
2. Timoteus 3

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk