Branham Tabernacle

- en kort historisk 

bakgrunn

Etter Broder Branhams omvendelse og kall til tjenesten, ordinerte en pastor ved navn Dr. Roy E. Davis ham inn i Missionary Baptist Church. Broder Branham var assisterende pastor for Dr. Davis da Missionary Baptist Church-bygningen brant til grunnen tidlig i 1933. Kort tid etter brannen, dro Dr. Davis tilbake til hjemstaten sin, Texas, og i sitt fravær overlot han forsamlingen i Broder Branhams hender. På grunn av brannen hadde ikke forsamlingen et kirkebygg, så Broder Branham satte opp et telt og fortsatte å forkynne i Jeffersonville, og holdt ofte vekkelsesmøter.

I juni 1933, på et dåpsmøte i kjølvannet av disse vekkelsesmøtene, sto Broder Branham i Ohio-elven nær enden av Spring Street og gjorde seg klar til å døpe en mann ved navn Edward Colvin, som tidligere hadde vært ved alteret og gitt hjertet sitt til Herren. Ildstøtten kom ned på en mektig måte, og en Røst lød: "Som Johannes døperen ble sendt ut for å være en forløper for Kristi første komme, skal ditt Budskap dekke jorden og være en forløper for Kristi Andre Komme." 

Senere det året la Broder Branham ned hjørnesteinen til sin nye kirke, som treffende nok ble kalt "Branham Tabernacle". Mens han virket som pastor i den nye menigheten, jobbet han også for Public Service Company i Indiana som Indiana-viltvokter for å få endene til å møtes.

“Som Johannes døperen ble sendt ut for å være en forløper for Kristi første komme, skal ditt Budskap dekke jorden og være en forløper for Kristi Andre Komme.”

I januar 1937 traff den verste flommen i Ohio-elven, som er nedskrevet i historien, Jeffersonville-området, brøt demningene og oversvømte byen. Tabernaklet, som var bygget i et lavtliggende område, ble fullstendig oversvømt av flomvannet. Inne i kirken lå Broder Branhams Bibel på talerstolen. Da vannet steg, fløt talerstolen og alle stolene i kirken opp til taket, og så, da vannet trakk seg tilbake, havnet de perfekt tilbake på plass, og Bibelen lå fremdeles trygt på talerstolen, helt tørr.

I mai 1946 fikk Broder Branham sin befaling fra Engelen om å "ta gaven for Guddommelig helbredelse til verdens folk". Broder Graham Snelling, etterfulgt av noen få andre, fungerte som assisterende pastorer mens profeten var på feltet, inntil Broder Branham omvendte og døpte en lokal metodist-forkynner ved navn Orman Neville. Broder Neville var pastor i Tabernaklet sammen med Broder Branham fra tidlig på 1950-tallet, til Broder Branham gikk bort i 1965.

Broder Neville fortsatte som pastor i menigheten frem til tidlig på 1970-tallet, da Broder Willard Collins erstattet Broder Neville som pastor og trofast tjente de troende i Jeffersonville til han gikk av i 2015. Broder Joseph Branham ble da valgt til pastor, og Broder Samuel Barber ble valgt til assisterende pastor.

Kirken har gått gjennom noen få renovasjoner i årenes løp, hvor den mest betydningsfulle var i 1963, hvor man utvidet bygningen på nordsiden av kirken (på venstre side, når man står med ansiktet mot talerstolen), noe som økte kapasiteten med omtrent 30 prosent, så man hadde sitteplasser til mer enn 400 mennesker.

I dag er tallet på besøkende til Tabernaklet høyere enn noen sinne. Da Broder Joseph ble valgt i 2015, vokste forsamlingen seg raskt ut av bygningen på hjørnet av 8th og Penn Street, og tvang oss til å finne et sted som kunne romme to eller tre ganger så mange mennesker som Tabernaklet hadde plass til. Ved Herren Jesu Kristi Nåde eide Voice of God Recordings allerede en stor bygning i Sellersburg, som ble brukt til ungdomssamlinger, og hadde nok av plass til alle som ønsket å komme. Vi flyttet søndagsmøtene dit, men vi samles fremdeles et par ganger i uken til bønnemøte i den kjære, lille bygningen der alt startet.

Nå, i 2020, renoverer og ekspanderer vi bygningen i Sellersburg, legger til en balkong og sitteplass til 1100 mennesker. Renoveringen vil gi oss skolerom, et stort flerbruksrom som lar oss utvide møtelokalet for større forsamlinger, flere parkeringsplasser og stoler som er mer komfortable.

Med opp mot tusen mennesker som deltar på hvert møte, står Broder Joseph fast på å spille Broder Branhams lydbånd, ikke på noen møter eller på de fleste møter, men på HVERT MØTE. Hvis du ønsker å komme til et sted hvor du kan slappe av og høre profeten fra Malakias 4 forkynne Jesu Kristi Evangelium, da vil du føle deg hjemme i Branham Tabernacle.