Afrikaans

Sondag 12 Mei 2024 @ 12:00
64-0830M Vrae en Antwoorde #3

Icibemba

Pa Mulungu, 12 Mei 2024 @ 12:00 akasuba
64-0830M Amepusho Na Masuko #3

Chitonga

Sunday, May 12, 2024 @ 12:00 PM
64-0830M Mibuzyo A Bwiinguzi #3

Silozi

Sunday, May 12, 2024 @ 12:00 PM
64-0830M Lipuzo Ni Likalabo #3

Malagasy

Alahady 12 Mey 2024 @ 12:00
64-0830M Fanontaniana Sy Valiny #3

Northern Sotho

2024 Mopitlo 12, Lamorena @ 12:00
64-0830M Dipotšišo le Dikarabo #3

Southern Sesotho

2024 Motsheanong 12, Sontaha @ 12:00
64-0830M Lipotso Le Likarabo #3

தமிழ்

ஞாயிறு, 12 மே, 2024 @ பிற்பகல் 12:00
64-0830M கேள்விகளும் பதில்களும் #3

Tshivenda

2024 M05 12, Sun @ 12:00
64-0830M Dzimbudziso Na Dziphindulo #3

isiZulu

ISonto, Meyi 12, 2024 @ 12:00
64-0830M Imibuzo NeZimpendulo #3

SiSwati

2024 M05 12, Sun @ 12:00
64-0830M Imibuto neTimphendvulo #3